Versterking duingebied door middel van natuurlijke zandsuppletie

06-12-2021
0 reacties

Als gevolg van zeespiegelstijging zou op den duur de duinenrij zoals WSHD deze beheert, niet meer aan de gestelde veiligheidsnorm voldoen. Traditioneel ophogen en versterken is een kostbare aangelegenheid en stuit op ernstige bezwaren in Natura2000 gebied.

Projectleider

Yede Bruinsma

Projectteam

Twan de Korte

Organisatie(s)

Hollandse Delta

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Klimaatadaptatie
Waterveiligheid

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Als gevolg van zeespiegelstijging zou op den duur de duinenrij zoals WSHD deze beheert, niet meer aan de gestelde veiligheidsnorm voldoen. Traditioneel ophogen en versterken is een kostbare aangelegenheid en stuit op ernstige bezwaren in Natura2000 gebied. Wij lossen dit probleem op door de wind ons werk te laten doen. Door gericht kerven aan te brengen in de steile zeereep heffen we de blokkade op die zandtransport vanaf het strand tegenhoudt. Het zand vormt niet langer embryonale duinen aan de zeezijde die bij storm wegspoelen, maar versterkt de duinen aan de landzijde van de zeereep.

Zandverstuiving op gang brengen door het aanbrengen van kerven is eerder toegepast als middel voor natuurherstel. Niet eerder is dit geïnitieerd door de beheerder van de waterkering. De dubbele doelstelling: Natuurlijke duingroei in combinatie met herstel van specifieke duin-habitats is innovatief. Het gehele plan bevat onderdelen die vooral bedoeld zijn voor groei van de waterveiligheid: De aanleg van grootschalige kerven. Daarnaast worden echter ook stuifkuilen aangelegd die vooral het gebied vergroten waar natuurherstel optreedt. Deze geïntegreerde werkwijze maakt duinverzwaring mogelijk binnen de strakke kaders van de natuurbeschermingswet. Helemaal wanneer dit kan worden gecombineerd met het aanleggen van een zandmotor voor de kust.

Het detailontwerp wordt op dit moment uitgewerkt. Een combinatie van drie kerven, meerdere stuifkuilen en verwijdering van embryonaal duin ter plaatse van de kerven kost ongeveer €300.000. Daarna verwachten we dat de natuur een groot deel van ons werk doet. De toekomstige besparing op anders noodzakelijke duinversterkingen op termijn is nu nog niet aan te geven.

Het definitief ontwerp van de kerven is zo gemaakt dat er zo weinig mogelijk ontgravingen nodig zijn en het zandtransport minimaal blijft. Dat beperkt schade aan de natuur en bespaart brandstof . De stikstofuitstoot en CO2-uitstoot blijven beperkt. Het echte versterken van de duinen gebeurt geheel uitstootvrij door de wind. Om voldoende zand beschikbaar te houden is wellicht een suppletie in de vorm van een kleine zandmotor nodig. Dat kan nog niet uitstootvrij.

Vaak worden plannen opgesteld door een initiatiefnemer en ingediend bij het waterschap als vergunningverlener. Bij het opstellen van de plannen voor de Springertduinen zijn we met Natuurmonumenten om tafel gaan zitten: Wat kunnen we samen bedenken om de doelen van waterschap (duingroei voor veiligheid) en NM (herstel van bijzondere duinhabitats) optimaal te combineren. De hele planvorming hebben we samen doorlopen. Ook bij de financiering werken we samen. Samen met Hogeschool Rotterdam wordt het monitoringsprogramma voorbereid. Studenten van meerdere disciplines ontwikkelen meetapparatuur en software voor dit doel. De detaillering van de kerven wordt ondersteund met windtunnelonderzoek, eveneens door Hogeschool Rotterdam.

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen